top of page
Bild5_edited_edited.jpg

KRANKENVERSICHERUNG

Barmer.jpg
Barmer2.png
Barmer2.png

Bảo hiểm y tế của Bạn tại nước Đức

 

Chúc mừng Bạn đã thành công và bây giờ bắt đầu học nghề tại nước Đức.

Lúc này Bạn cần có bảo hiểm y tế của Đức theo luật định. BARMER là một quỹ bảo hiểm y tế hiện đại dành cho những ai học nghề hoặc học đại học, cung cấp nhiều dịch vụ tốt – ví dụ như Cashback đến 100 Euro mỗi năm.

Working and studying in Germany: First steps abroad - YouTube

Tôi là Nadeem Denis Ahmed, chịu trách nhiệm về việc Onboarding. Tôi rất vui được giúp Bạn trong việc làm thủ tục nhập cảnh vào nước Đức. Tôi lo liệu giấy chứng nhận bảo hiểm để nộp cho sở ngoại kiều và chủ lao động của Bạn. Hãy liên hệ với tôi nếu Bạn có thắc mắc.

Bạn sẽ nhận được bảo hiểm của Bạn tại quỹ BARMER thông qua tôi bằng cách gửi Mail đến địa chỉ:

nadeemdenis.ahmed@barmer.de

hoặc thông qua mã QR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deine Krankenversicherung in Deutschland

 

Glückwunsch, du hast es geschafft und startest deine Ausbildung in Deutschland.

Du benötigst jetzt eine gesetzliche deutsche Krankenversicherung. Die BARMER ist eine moderne Krankenkasse für Auszubildende und Studierenden mit vielen tollen Leistungen – z.B. bis zu 100 Euro Cashback jährlich.

Working and studying in Germany: First steps abroad - YouTube

Ich bin Nadeem Denis Ahmed und für das Onboarding zuständig. Gerne helfe ich dir bei der Einreise nach Deutschland. Ich kümmere mich um die Versicherungsbescheinigung für die Ausländerbehörde und deinem Arbeitgeber. Bei Fragen einfach melden.

Deine Versicherung bei der BARMER erhältst du über mich unter folgender Mail:

nadeemdenis.ahmed@barmer.de

oder über den QR Code

 

Your health insurance in Germany

 

Congratulations, you have made it and you are starting your education in Germany.

You now need a statutory German health insurance. BARMER is a modern health insurance for trainees and students with many great benefits - e.g. up to 100 euros cashback per year.

Working and studying in Germany: First steps abroad - YouTube

My name is Nadeem Denis Ahmed and I am responsible for onboarding. I will be happy to help you with your entry into Germany. I will take care of the insurance certificate for the immigration office and your employer. If you have any questions, just contact me.

You can get your insurance with BARMER through me at the following mail:

 

nadeemdenis.ahmed@barmer.de

Or under the above QR Code

Barmer2.png
bottom of page